Internetowa strona WCAG

Międzynarodowy standard WCAG

WCAG to zbiór dokumentów opublikowany przez WAI (Web Accessibility Initiative) zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Są one ustanawiane przez międzynarodowe Konsorcjum WWW (W3C). Od 15 października 2012 roku wytyczne WCAG w wersji 2.0 zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012.

Prawo unijne

Podstawą prawną dla wprowadzenia wymagań o dostępności cyfrowej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016. Dokument zawiera istotne informacje w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Szereg przepisów polskiej ustawy o dostępności cyfrowej to wprost zapisy wynikające z implementacji prawodawstwa unijnego.

Polskie prawo

Pierwsze kroki dotyczące dostosowania rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych do światowych standardów w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych starszych i niezamożnych sięgają 2012 r. Wówczas to w Dzienniku Ustaw 16 maja 2012 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) ustanawiaj?ce Krajowe Ramy Interoperacyjności, stanowiące ważny krok do uporządkowania rządowej infrastruktury informatycznej. Podstawą w prawie krajowym jest Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 848.

Dostępna strona internetowa

Od 4 kwietnia 2019 roku podmioty oraz instytucje użyteczności publicznej zobowiązane są do zapewnienia dostępności swoich stron WWW. W praktyce dostępność strony WWW oznacza, że można z niej korzystać na dowolnym systemie klienckim, na urządzeniu dowolnego typu, z dowolnego rodzaju połączenia, bez względu na stopień dostępności swoich zmysłów.

Strony WWW zgodne z WCAG 2.1

Firma OPEN SYSTEM jest producentem i wytwórcą stron WWW od 2012 roku. Temat dostępności stron analizujemy od 2017 roku. Poza analizą formalno-prawną, dokonujemy ciągłego przeglądu wymagań technicznych dla dostępnych stron internetowych. Tworzymy dostępne strony internetowe spełniające wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Nasze strony budujemy w oparciu o system zarządzania treścią CMS Joomla. Wdrażamy najnowsze rozwiązania techniczne i funkcjonalne. 

Nasz zespół odbył szkolenie z zakresu wymaga? WCAG 2.0 i 2.1 przeprowadzone przez ALTKOM AKADEMIA. Pozwoliło to nam na nabycie umiejętności pozwalających na tworzenie serwisów internetowych zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 na poszczególnych poziomach „A”, „AA” oraz „AAA” ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń wpisanych do polskiego prawa. Więcej informacji dotyczących szkoleń oraz informacji dotyczących dostępnej strony internetowej na osobnej stronie WWW firmy OPEN SYSTEM, poświęconej w całości tematyce WCAG.

Czym jest dostępna strona WWW

Podstawą jest dążenie do zachowania czterech głównych zasad, których spełnienie daje pewność, że osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, korzystające bądź niekorzystające z narzędzi wspierających, i ułatwiających im dostęp do informacji w postaci elektronicznej, będą mogły dotrzeć do prezentowanych w Internecie informacji i skorzystać z oferowanych usług. Kryteria te opisane są dokładnie w Wytycznych dla dostępności treści internetowychSzczegółowy wykaz obowiązujących kryteriów sukcesu znajduje się w załączniku do Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. Do 2020 roku, wszystkie strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność. W nowej ustawie przewidziano kary za brak dostępności stron internetowych, których suma może wynieść nawet 20 000 złotych.

Funkcjonalność

Kompatybilność

Postrzegalność

Zrozumiałość

Beneficjenci dostępności

Spośród blisko 13 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia, ponad 10 milionów (78%) nie korzysta z Internetu m.in. ze względu na utrudniony dostęp. Użytkownicy, którzy skorzystają na dostosowaniu serwisów WWW to m.in.: niewidomi, niedowidzący i z dysfunkcjami wzroku, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością intelektualną? głusi, głuchoniewidomi, osoby korzystające ze starych typów komputerów, osoby korzystające z urządzeń mobilnych,  osoby korzystające ze starych typów przeglądarek i przeglądarek tekstowych. 

Zastosowanie rekomendacji WCAG zwiększa liczbę użytkowników średnio o kilka do kilkunastu procent. Całościowym celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron WWW, administratorów i redaktorów treści na temat dostępności do zasobów cyfrowych. 

Stosowanie standardów nie powinno być „kagańcem” dla twórców aplikacji internetowych, protokołów przesyłu danych i sprzętu komputerowego - jak sądzą niektórzy - a jedynie próbą umożliwienia korzystania możliwie jak największej liczbie użytkowników z dobrodziejstw ogólnoświatowej sieci. Wszystkie osoby posiadające w/w dysfunkcje to potencjalni internauci, którym wspólnie możemy pomóc.

Polaków choruje na depresję lub ma stany depresyjne

16%

Polaków to seniorzy

15%

Polaków cierpi na zaburzenia lękowe

13%

Polaków ma dysleksję

10%

Polaków cierpi na zaburzenia widzenia kolorów

8.5%

dzieci i młodzieży cierpi na ADHD

6%

Oferta Open System w zakresie dostępności stron WWW

dostępne strony WWW

projektujemy i wykonujemy dostępne strony internetowe oparte o CMS Joomla!

audyty dostępności

oferujemy audyty dostępności stron internetowych wraz
z opracowaniem deklaracji dostępności strony WWW

szkolenia z zagadnień dostępności

prowadzimy szkolenia z zakresu wymagań WCAG, każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe

support i wsparcie techniczne

oferujemy hosting i wsparcie techniczne dla wykonanych przez naszą firmę stron opartych o wymagania WCAG

Wdrożenia

Miło nam poinformować o ukończeniu projektu strony WWW w oparciu o wymagania WCAG 2.0, 2.1. Wspólnie z Urzędem Gminy Pruszcz opracowaliśmy i wykonaliśmy stronę WWW zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 848. Strona została wykonana w oparciu o szablon Joomla i posiada system CMS. Umożliwia on administratorowi edycję i wprowadzanie treści.

W ramach projektu wykonaliśmy:

  • dostępną stronę internetową
  • wspólnie opracowaliśmy deklarację dostępności
  • dostosowaliśmy treści i kontent do wymagań WCAG
  • zaimportowaliśmy wszystkie dane ze starszej wersji strony
  • dokonaliśmy konfiguracji i publikacji strony

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące realizacji dostępnej strony internetowej lub szkolenia z zakresu WCAG prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapraszamy także do odwiedzenia strony Gminy Pruszcz.